Region Neu-Ulm // Senden, Biomasse-Holzheizkaftwerk