1 Platz Bez Kock Architekten Stuttgart Neubau Olgastraße 66 (3)