4 Platz Architekten BKSP Hannover Neubau Olgastraße 66 (3)